VŠEOBECNÉ PODMIENKY GENE ID

Používanie stránky, vrátane návštevy a nákupu produktov z webovej stránky GENE-ID.eu, znamená úplné prijatie podmienok za ktorých sa tieto služby a produkty poskytujú pri každom vstupe na našu stránku. Pri vytváraní objednávky si pozorne prečítajte kapitolu Obchodné podmienky.

Na ukončenie objednávky zo strany klienta, tento musí prijať podmienky uvedené v tejto kapitole kliknutím na tlačidlo „Odoslať / Zaregistrovať objednávku“, čím potvrdí, že súhlasí s podmienkami stanovenými v dokumente.

Zmluvné podmienky týchto služieb môže spoločnosť GeneID kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia klienta. Klient má stály prístup k Zmluvným podmienkam používania služieb a je povinný si ich prečítať zakaždým, keď vstúpi na našu stránku.

Ak sa predaj uskutočnil prostredníctvom priamej interakcie medzi zákazníkom alebo ktorýmkoľvek ním splnomocneným zástupcom a zástupcom spoločnosti GeneID, uzavretá zmluva sa nebude považovať za zmluvu o predaji na diaľku a ustanovenia týchto podmienok nebudú platné. Priama interakcia sa preukazuje podpísaním faktúry klientom / oprávnenou osobou.

Vaše osobné údaje budú spracované spoločnosťou GeneID až do konca obchodného vzťahu alebo do odvolania súhlasu.

1. Definície
GENEID – stránka vlastnená výlučne S.C. MBI Inštitútom, so sídlom v Münichreiterstraße 19, 1130 Viedeň, telefón: + 43/1/877 74 74 headquarters@mbi.eu zriadená na základe rakúskeho práva.

Činnosť propagácie a posudzovania produktov GeneID na území Slovenskej republiky sa uskutočňuje prostredníctvom spoločnosti Brokerpool spol. s r. o.na základe uzatvorenej propagačnej zmluvy. Spoločnosť Brokerpool spol. s r. o. má sídlo na adrse Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, Slovenská republika; pod IČOM: 45 400 458; Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka číslo 63508/B, majiteľ účtu vo VUB Banke, IBAN SK7502000000002888983159.

Webové stránky – doména GENE-ID.eu a jej subdomény.

OBSAH

– všetky informácie na webovej stránke, ktoré je možné navštíviť, prezerať alebo inak sprístupniť pomocou digitálneho zariadenia;

– obsah akéhokoľvek e-mailu zaslaného jeho UŽÍVATEĽOM alebo KLIENTOM prostredníctvom GENE ID elektronickými prostriedkami alebo akýmikoľvek inými dostupnými komunikačnými prostriedkami;

– akékoľvek informácie oznámené akýmkoľvek spôsobom zamestnancom alebo spolupracovníkom GENEID UŽÍVATEĽA alebo KLIENTA podľa kontaktných informácií, ktoré sám špecifikoval alebo určil;

– informácie o výrobkoch, službách a / alebo tarifách uplatňovaných spoločnosťou GENEID v určitom období;

– informácie týkajúce sa výrobkov, služieb a / alebo taríf uplatňovaných treťou stranou, s ktorou GENEID uzavrela partnerské zmluvy, v určitej lehote;

– údaje týkajúce sa GENEID alebo iných ich privilegovaných údajov.

SERVIS – služba elektronického obchodu vykonávaná výlučne na verejne dostupných častiach webovej stránky, s cieľom poskytnúť KLIENTOVI možnosť uzatvárania zmlúv o produktoch a / alebo službách pomocou elektronických prostriedkov, vrátane iných prostriedkov komunikácie na diaľku (t. J. Telefonicky).

UŽÍVATEĽ / ČLEN – fyzická osoba, ktorá má alebo získava prístup k OBSAHU prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných prostriedkov (elektronických, telefonických atď.) Alebo na základe dohody o používaní medzi GENEID a touto spoločnosťou.

ÚČET – údaje pozostávajúce z e-mailovej adresy a hesla, ktoré umožňujú každému členovi prístup do vyhradených oblastí webovej stránky.

KLIENT – fyzická osoba, ktorá má alebo získa prístup k OBSAHU.

NEWSLETTER / UPOZORNENIA – prostriedky na pravidelné informovanie e-mailom o produktoch, službách a / alebo propagáciách, ktoré spoločnosť GENEID vykonáva v danom období.

2. Všeobecné podmienky
Táto politika stanovuje podmienky používania stránky / obsahu / služby členom alebo klientom v prípade, že nemajú inú platnú dohodu o používaní uzatvorenú medzi GENEID a touto zmluvou.
Používanie, okrem iného vrátane prístupu, návštevy a prezerania obsahu / služby, znamená dodržiavanie týchto zmluvných podmienok zo strany člena alebo klienta; Klient sa zaväzuje neustále monitorovať podmienky, ktoré je možné aktualizovať, meniť a dopĺňať. V prípade nedorozumení sa uplatňujú obchodné podmienky platné v čase zadania objednávky a jej písomného oznámenia spoločnosti GENEID.
Prístup k službe sa uskutočňuje výlučne prístupom na verejnú stránku dostupnú na stránke GENEID.

Používaním stránky / obsahu / služby je člen alebo klient výlučne zodpovedný za všetky činnosti vyplývajúce z jeho používania. Taktiež zodpovedá v súlade s platnými slovenskými právnymi predpismi za akékoľvek materiálne, intelektuálne alebo elektronické škody alebo akékoľvek iné škody spôsobené Stránkam, Obsahom, Službou, GENEID alebo akoukoľvek treťou stranou, s ktorou GENEID uzavrela zmluvy.

V prípade, že užívateľ alebo klient nesúhlasí a / alebo neakceptuje a / alebo nezruší akceptáciu poskytnutú pre túto politiku, ukončí sa: prístup k službe, iným službám ponúkaným prostredníctvom GENEID prostredníctvom tejto stránky, prijímanie bulletinov / upozornienia a / alebo oznámenia od GENEID akéhokoľvek druhu (elektronické, telefónne atď.).
Kedykoľvek sa môže vrátiť k svojmu rozhodnutiu nesúhlasiť a / alebo neprijať dokument vo forme, v akej bude v tom čase k dispozícii.

Klient nemôže jednostranne odvolať súhlas vyjadrený v Zmluvných podmienkach používania tejto stránky, počas plnenia zmluvy alebo dovtedy, kým nezaplatí hodnotu všetkých podmienok, ktoré neboli GENEID dodržané. V prípade, že zákazník zaplatil hodnotu všetkých zmlúv, ktoré neboli dodržané so spoločnosťou GENEID, a odvolá dohodu vyjadrenú počas vykonávania objednávky, spoločnosť GENEID zruší svoju objednávku bez akýchkoľvek ďalších záväzkov druhej strany druhej strany.

Táto stránka je určená iba členom fyzických osôb, ktoré majú najmenej 18 rokov a sú spôsobilé na právne úkony. Možnosť objednania online bude čoskoro k dispozícii na webovej stránke a bude určená iba osobám s dodacou adresou na Slovensku. Od momentu keď sa osoba stáva členom týmto prehlasuje, že spĺňa vyššie uvedené podmienky.

3.Obsah

3.1. Obsah, ako je definovaný v preambule, vrátane, ale nielen, logá, štylizovaných vyobrazení, komerčných symbolov, statických obrázkov, dynamických obrázkov, textového a / alebo multimediálneho obsahu prezentovaných na Stránke, je výhradným vlastníctvom spoločnosti GENEID, všetky získané práva s týmto spojené , priamo alebo nepriamo, sú vyhradené

3.2. Člen alebo klient nie je oprávnený kopírovať, distribuovať, publikovať, prevádzať tretím stranám, upravovať a / alebo inak meniť, používať, odkazovať na, vystavovať, zahrňovať akýkoľvek obsah v akomkoľvek inom kontexte, ako je pôvodný, určený spoločnosťou GENEID, zahrnúť akýkoľvek obsah mimo stránky GENEID, odstránenie log chránených autorským  právom spoločnosti Brokerpool spol. s r. o.k obsahu, ako aj účasť na prenose, predaji, distribúcii materiálov vytvorených reprodukciou, úpravou alebo zobrazením obsahu, s výnimkou výslovného súhlasu GENEID.

3.3. Akýkoľvek obsah, ku ktorému má člen alebo klient prístup alebo akýmkoľvek spôsobom prístup získa, podlieha dokumentu, ak k obsahu nie je pripojená osobitná a platná dohoda o používaní uzavretá medzi GENEID a ním a bez akejkoľvek záruky, implicitne alebo výslovne sformulované pomocou GENEID s odkazom na tento obsah.

3.4. Člen alebo Klient môžu kopírovať, prenášať a / alebo používať obsah iba na osobné alebo nekomerčné účely, pokiaľ nie sú v rozpore s ustanoveniami Podmienok.

3.5. Ak GENEID poskytuje členovi alebo klientovi právo používať ho vo forme opísanej v samostatnej zmluve o používaní, určitom obsahu, ku ktorému má člen alebo klient prístup alebo na základe tejto dohody získa prístup, toto právo sa rozširuje iba na toto alebo obsah definovaný v zmluve, iba počas jej existencie alebo existencie tohto obsahu na webe alebo v období definovanom v zmluve podľa stanovených podmienok.

3.6. Žiadny obsah prenášaný na člena alebo klienta akýmkoľvek komunikačným prostriedkom (elektronickým, telefónom atď.), ktorý získal prostredníctvom prístupu, návštevy a / alebo vizualizácie, nepredstavuje zmluvný záväzok zo strany GENEID a / alebo Zamestnanec alebo spolupracovník GENEID, ktorý umožnil prenos obsahu, pokiaľ existuje v súvislosti s týmto obsahom.

3.7. Akékoľvek použitie obsahu na iné účely ako tie, ktoré sú výslovne povolené v zmluvných podmienkach alebo v sprievodnej zmluve o používaní, ak existujú, je zakázané.

4. Kontakt

4.1. Spoločnosť GENEID zverejňuje na webe úplné a správne identifikačné údaje, ktoré má klient alebo člen kontaktovať.

4.2. Použitím kontaktného formulára alebo služby prítomnej na stránke Člen alebo Klient automaticky umožňujú GENEIDU kontaktovať ho akýmkoľvek dostupným spôsobom vrátane elektronických prostriedkov.

4.3. Čiastočné alebo úplné vyplnenie kontaktného formulára a jeho odoslanie nepredstavuje v žiadnom prípade záväzok GENEID kontaktovať člena alebo klienta.

4.4. Prístup na stránku pomocou informácií, ktoré sú na nej uvedené, navštevovanie stránok alebo zasielanie e-mailov alebo oznámení adresovaných GENEID sa vykonáva elektronicky, telefonicky alebo akýmkoľvek iným spôsobom komunikácie, ktorý je k dispozícii členovi alebo klientovi a GENEID, berúc do úvahy, že súhlasí s prijímaním upozornení od spoločnosti GENEID v elektronickom a / alebo telefónnom režime vrátane komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom reklám na tejto stránke.

4.5. GENEID si vyhradzuje právo neodpovedať na všetky žiadosti akéhokoľvek druhu prijaté prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných prostriedkov (elektronických, telefónnych, osobných atď.).

5.Newslettre a upozornenia

Člen alebo klient má právo vyjadriť nesúhlas s prijímaním bulletinov a / alebo zápisov od GENEID.

Údaje zhromaždené od člena alebo klienta za účelom zasielania newslettrov a / alebo upozornení môžu a budú použité spoločnosťou GENEID v rámci limitov ochrany osobných údajov.

Zrušenie prijímania bulletinov a / alebo upozornení zo strany člena alebo klienta je možné kedykoľvek, a to prostredníctvom prístupu k odhláseniu odkazu v päte akéhokoľvek e-mailu od nás. Alebo formou žiadosti zaslanej na adresu office.sk@gene-id.eu

Kontaktovaním spoločnosti GENEID podľa kontaktných informácií a bez následných záväzkov jednej strany druhej strane alebo bez toho, aby ktorákoľvek strana mohla požadovať náhradu druhej škody.

Zrieknutie sa prijímania newslettrov a / alebo upozornení neznamená zrieknutie sa súhlasu s podmienkami používania stránky.

Súhlas s propagačnou a marketingovou komunikáciou

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti od 25. mája 2018 GDPR: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov fyzických osôb newsletter GENEID obsahuje informácie o nových produktoch, propagačných akciách, udalostiach a novinkách zo zdravotníctva a produktov životného štýlu. Naši predplatitelia majú prvý prístup k marketingovým kampaniam GENEID vrátane propagačných akcií alebo súťaží. V niektorých prípadoch si vyhradzujeme právo vykonávať personalizované e-mailové marketingové kampane určené výlučne pre tých, ktorí sú registrovaní.

Na základe dohody výslovne uvedenej v registračnom formulári, ktorú je môžné si kedykoľvek stiahnuť, vám budeme môcť zasielať marketingové oznámenia na vybraných kanáloch – na základe možností skontrolovaných vo formulári. Odmietnutie poskytnúť vaše údaje nemá vplyv na vaše právo využívať naše produkty / služby.

Na odvolanie súhlasu na odber informačného bulletinu stačí kliknúť na odkaz na zrušenie odberu v päte e-mailu od nás. Alebo nás môžete požiadať na adrese office.sk@gene-id.eu.

S vami poskytnutými informáciami budeme zaobchádzať s rešpektom a zodpovednosťou. Vaše osobné údaje budú spracované spoločnosťou GENEID až do konca obchodného vzťahu alebo do odvolania daného súhlasu.

V prípade, že ste sa rozhodli odhlásiť sa a zmeníte názor, môžete sa kedykoľvek prihlásiť na webovú stránku a našu stránku Facebook.

6. Zásady ochrany osobných údajov

6.1. GENEID zbiera na základe dobrovoľného poskytnutia dotknutej osoby, osobné údaje a typy zozbieraných údajov, ktoré závisia od spôsobu, akým chce návštevník stránky pracovať s www.gene-id.eu. Na účely zadania, dokončenia a odoslania objednávky je teda možné získať meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo; aby sa spoločnosť GENEID mohla kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok alebo informácií týkajúcich sa propagovaných výrobkov, zhromažďuje sa meno, priezvisko a e-mailová adresa; na marketingové účely zhromažďujeme meno, priezvisko a e-mailovú adresu.

6.2. GENEID môže neúmyselne zbierať ďalšie údaje, ktoré nevedú k jednoznačnej identifikácii dotknutej osoby (čas návštevy, miesto prístupu, meno a verzia internetového prehliadača, operačný systém vrátane iných technických parametrov), ktoré internetový prehľadávač poskytuje, prostredníctvom ktorého stránka je prístupná a spoločnosť GENEID ju môže použiť na zlepšenie služieb ponúkaných svojim klientom alebo používateľom.

6.3. GENEID môže neúmyselne zbierať informácie, ktoré môžu viesť k identifikácii návštevníkov www.gene-id.eu, napríklad IP adresa. Spoločnosť GENEID tieto informácie nepoužije na identifikáciu návštevníkov stránok a tieto informácie nezverejní inak ako za podmienok opísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov;

6.5. Stránka www.gene-id.eu je prepojená s Facebookom. Zablokovanie nahrávania všetkých súborov cookies tiež povedie k zablokovaniu tejto komunikácie z Facebooku alebo od partnerov.

6.6. GENEID spracuje vaše osobné údaje na nasledujúce účely a právne dôvody:

6.6.1. na účely uzatvárania zmluvy: zabezpečiť jej prístup k službe, s cieľom potvrdiť ju, odoslať a fakturovať objednávky alebo riešiť zrušenia alebo problémy akéhokoľvek druhu súvisiace s objednávkou alebo zmluvou, so službami alebo výrobkami zakúpenými spoločnosťou;

6.6.2. na základe súhlasu užívateľa stránky za účelom jeho kontaktovania poskytovať informácie o činnostiach GENEID alebo propagovaných výrobkoch na základe jeho dobrovoľnej žiadosti;

6.6.3. na základe výslovného súhlasu používateľa stránky na marketingové účely, na zasielanie newslettrov výlučne v elektronickej podobe;

6.7. Každý člen alebo klient vyjadrením súhlasu s tým, že spoločnosť GENEID spracuje osobné údaje v súlade s účelmi uvedenými v tejto oblasti, návštevou stránky, vytvorením účtu alebo vyplnením kontaktných formulárov alebo vyžiadaním informácií o produkte vyjadril svoj súhlas s tým, aby spoločnosť GENEID spracovala osobné údaje. Politika v súlade s ustanoveniami nariadenia č. 679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorou sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a platné vnútroštátne právne predpisy;

6.8. GENEID spracováva údaje legálne, spravodlivo a transparentne. Spracovanie údajov sa vykonáva na konkrétne, explicitne a na legitímne účely. Spracovanie údajov je primerané a obmedzené, iba vo vzťahu k nevyhnutnosti dosiahnuť účel na ktorý boli zhromaždené. Osobné údaje sa budú uchovávať iba po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, na ktoré sa spracúvajú, a spracovanie sa vykoná vhodným spôsobom, aby sa zabezpečila bezpečnosť a integrita údajov. Bez vhodných preventívnych opatrení sa neuskutoční žiadny prenos údajov.

6.9. Spoločnosť GENEID vykonáva organizačné a bezpečnostné opatrenia potrebné na ochranu pred neoprávneným prístupom, použitím, zmenou alebo zničením osobných údajov v súlade s platnými medzinárodnými a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Na ochranu informácií zozbieraných na účely uvedené členom alebo klientom používa GENEID certifikáciu Secure Sockets Layer (SSL).

6.10. Spoločnosť GENEID nebude zverejňovať osobné údaje zhromaždené prostredníctvom webovej stránky www.gene-id.eu, s výnimkou oprávnených zamestnancov a dodávateľov / partnerov, ktorí sú oprávnenými osobami, ktorým sa tieto údaje musia spracovať v mene spoločnosti GENEID, alebo ak je povinnosť zverejnenia zákonná povinnosť spoločnosti GENEID alebo jej zamestnancov alebo dodávateľov / partnerov. Spoločnosť GENEID spolu so svojimi spolupracovníkmi (oprávnenými osobami) preberá zodpovednosť za implementáciu vhodných technických a organizačných opatrení týkajúcich sa ochrany dôverných údajov a bezpečnosti osobných údajov.

6.11. Každý subjekt alebo klient má ako subjekt údajov tieto práva vo vzťahu k GENEID ako prevádzkovateľovi osobných údajov:

6.11.1. Právo na prístup znamená právo člena alebo klienta získať potvrdenie od GENEID, že osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby sa spracúvajú alebo nespracúvajú, a ak je to tak, možno získať prístup k príslušným údajom a informáciám o tom, ako sa údaje spracovávajú.

6.11.2. Právo na prenosnosť údajov sa týka práva na prijímanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a automaticky čitateľnom formáte a práva na prenos týchto údajov priamo inému prevádzkovateľovi, iba ak je to z technického hľadiska uskutočniteľné. ,

6.11.3. Právo na námietku sa vzťahuje na právo člena alebo klienta namietať proti spracovaniu osobných údajov, ak je spracovanie potrebné na splnenie úlohy, ktorá slúži verejnému záujmu alebo ak sa berie do úvahy oprávnený záujem prevádzkovateľa. Ak je spracovanie osobných údajov určené na priamy marketing, má člen alebo klient právo kedykoľvek namietať voči ich spracovaniu.

6.11.4. Právo na opravu sa vzťahuje na opravu nepresných osobných údajov bez zbytočného odkladu. Oprava bude oznámená každému príjemcovi, ktorému boli údaje zaslané, pokiaľ sa to ukáže ako nemožné alebo pokiaľ to nebude neprimeraným úsilím zo strany GENEID.

6.11.5. Právo na vymazanie údajov („právo byť zabudnutý“) znamená právo člena alebo klienta požiadať o vymazanie osobných údajov bez zbytočného odkladu, ak nastane jeden z týchto dôvodov: už sa nevyžaduje plnenie účelu, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované; dotknutá osoba sa rozhodne odvolať svoj súhlas a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie; dotknutá osoba nesúhlasí so spracovaním a neexistujú legitímne dôvody na zvolanie; osobné údaje boli spracované nelegálne; osobné údaje sa musia vymazať, aby boli splnené zákonné povinnosti; osobné údaje sa zbierali v súvislosti s poskytovaním služieb informačnej spoločnosti.

6.11.6. Právo obmedziť spracovanie sa môže uplatniť, ak člen alebo klient spochybnia presnosť údajov spracúvaných GENEID počas obdobia, ktoré umožňuje overenie správnosti údajov; spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie; v prípade GENEID už osobné údaje na účely spracovania nepotrebujú, ale dotknutá osoba žiada o ich vyhľadanie, uplatnenie alebo ochranu práva na súde; ak osoba namietala proti spracovaniu po dobu, v ktorej sa overí, že legitímne práva GENEID majú prednosť pred právami patriacimi členovi alebo klientovi.

6.11.7. Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (UnOOU).

V situácii, keď sú práva stanovené v nariadení č. 679/2016 boli porušené, každý subjekt údajov má možnosť obrátiť sa na (UnOOU) podaním sťažnosti.

Kontaktné údaje UnOOU sú: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; Telefón+421 2 32 31 32 14, E-mail: info@pdp.gov.sk; Webové stránky: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

6.12. Na výkon práv podľa čl. 6.11 bude Člen alebo Klient adresovať GENEID na základe písomnej žiadosti zaslanej pracovnému miestu v Bratislave, Jašíkov 2, poštové smerovacie číslo 821 03, alebo e-mailom, odoslané na adresu office.sk@gene-id.eu

6.13. GENEID využíva platformu MailChimp na prenos marketingových bulletinov. MailChimp vyhlasuje, že je v súlade s nariadením 679/2016 a ponúka možnosť zrušiť kedykoľvek prihlásenie na odber noviniek.

6.14. Osobné údaje spracúvané spoločnosťou GENEID sa uchovávajú po dobu 1 až 3 rokov v závislosti od účelu zhromažďovania osobných údajov: údaje poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára sa budú uchovávať po dobu 3 rokov od okamihu ich zhromaždenia , údaje poskytnuté na vytvorenie účtu sa budú uchovávať po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia člena, údaje poskytnuté vyplnením kontaktného formulára alebo vyžiadaním informácií o produkte po dobu 1 roka od okamihu  kedy došlo k zberu údajov a údaje spracúvané na marketingové účely po dobu 3 rokov, počítané od okamihu udelenia výslovného súhlasu dotknutej osoby. Pred uplynutím trojročného obdobia platného pre marketingovú komunikáciu si spoločnosť GENEID vyhradzuje právo kontaktovať dotknutú osobu s cieľom obnoviť súhlas na marketingové účely.

6.15. GENEID nepodporuje SPAM, ktorý núti zhromaždené údaje klienta alebo člena používať iba v súlade s uvedenými účelmi a nezverejňovať, predávať, prenajímať, licencovať, prenášať atď. Databázu obsahujúcu informácie týkajúce sa osobných údajov alebo špeciálne údaje člena alebo klienta akejkoľvek tretej strany, ktorá sa nezúčastňuje na plnení stanovených cieľov.

6.16. Výnimka z ustanovení čl. 6.15.  je situácia,  kedy autorizované orgány požiadajú o prenos / prístup / vizualizáciu / atď. v prípadoch ustanovených nariadeniami platnými v čase udalosti.

6.17. Ak sa GENEID domnieva, že je potrebná zmena pravidiel dôvernosti, zverejní príslušné zmeny, aby informoval dotknuté osoby o zozbieraných informáciách a spôsobe ich použitia.